Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK               Érvényes: 2021.03.01.-től

A Romcar Kft. által szervezett valamennyi utazásra érvényes (adószám:1103757-2-17; cégjegyzékszám: 17-09-001945;. tel./ fax:0036-74-443-828, ügyelet: 20 – 936-1674, web: www.romcar.hu, e-mail: info@romcar.hu, engedélyszám: R-1984/2000). A Romcar Kft. (továbbiakban: Romcar) által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:254.§-a, (Ptk.) az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet (továbbiakban: R) rendelkezései, a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), és az egyedi utazási szerződésben, megrendelésben, visszaigazolásban, bármely átadott vagy on-line közölt katalógusban, tájékoztatóban foglaltak az irányadók. A Romcar katalógusában található információk, a lefoglalt szolgáltatások leírása, az on-line megrendelés tartalma, valamint a jelen ÁSZF, minden, az egyedi szerződéskötés során átadott vagy on-line visszaigazolt információ az utazási szerződés tartalmát képezik.

I. A szerződés létrejötte, módosítása

 1. Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha az Utas írásbeli foglalását az Utazási Iroda nyilvántartásba veszi és az Utas a lefoglalt utazásra vonatkozó részvételi díjelőleget megfizeti, majd az Utazási Iroda írásbeli visszaigazolásával (FAX, e-mail) lép hatályba. Ha az Utas (megbízó) nem személyesen jár el, akkor erre megbízottja is jogosult, ez esetben is az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává az Utas (megbízó) válik. A megbízott köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos, birtokába jutott okiratot, információt haladéktalanul átadni a megbízónak. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, a Romcar nem köteles vizsgálni, hogy jogszerűen képviseli-e az Utast, s az esetleges megbízás nélküli ügyvitelből származó, a Romcart ért, illetve annak érdekkörében felmerült károkért és költségekért az eljáró személy is teljes anyagi felelősséggel tartozik.
 2. Az utazás időtartamát, az egyes szolgáltatások meghatározását, kategóriáját, minőségét, a teljesítés módját, a részvételi díjat, valamint egyéb feltételeket és fontos információkat a Romcar által közzétett programfüzet, on-line katalógus, ill. a megrendelés visszaigazolása tartalmazza. A szerződéses adatokban bekövetkezett esetleges változásokról a Romcar haladéktalanul értesíti az Utast.
 3. A Romcar a szerződésben foglalt szolgáltatások: szállás, étkezés, közlekedés, programok, árak módosításának, megváltoztatásának jogát ésszerű keretek között, illetve szolgáltatási kategórián belül fenntartja. A változtatás tényét és okát az Utassal haladéktalanul, írásban közli. Amennyiben az Utas a változtatást 3 napon belül, illetve a helyszínen, haladéktalanul írásban nem kifogásolja, úgy kell tekinteni, hogy a szerződésmódosítást elfogadta.

II. A részvételi díj, fizetési feltételek

 1. A részvételi díj a programban, katalógusban megjelölt szolgáltatások díját, a Romcar eljárási, ill. szervezési díját foglalja magában. A biztosítási díjak, az esetleges vízumdíjak, reptéri illeték, helyben fizetendő fakultatív programok ellenértéke, kaució, üdülőhelyi díj, oktatás, egyéb külön felszámításra kerülő szolgáltatások. ellenértéke a részvételi díjban nem szerepel. Ezeket a költségeket az utasnak kell megfizetni az utazás előtt a Romcar irodájában vagy átutalással a Romcar bankszámlájára, vagy a szolgáltatónak a helyszínen. Ezekről a Romcar utazás előtt tájékoztatást ad az utazási szerződésen.
 2. A Romcar a katalógusban szereplő árakat 360 Ft/€ árfolyamig garantálja. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötését követően az Utas által fizetendő teljes részvételi díjat a Romcar egyoldalúan felemelheti:

a) a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei,

b) az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy

c) az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok változása esetén,  legkésőbb a tervezett indulást megelőző 20. napon, mely esetben a konkrét változásról az Utast írásban értesíti. Az általános kalkulációs elveket, az ezzel kapcsolatos kedvezményeket, határidőket a katalógus, illetve az egyes utazásokra vonatkozó tájékoztatók tartalmazzák. Ha a Romcar a teljes részvételi díjat 8%-ot meghaladó mértékben emelné meg, az Utas az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 3 napon belül elállhat a szerződéstől, melyet írásban kell jeleznie. Ebben az esetben a Romcar a befizetett összeget teljes egészében visszatéríti.

 1. A Romcar által közölt részvételi díjból a jelentkezéskor előleget kell fizetni, ami a mindenkori részvételi díj 40%-a, amennyiben a közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget nem ró a Romcar-ra.. A hátralékot - a teljes részvételi díjat - legkésőbb 30 nappal az indulást megelőzően kell az Utasnak befizetnie külön felszólítás nélkül. Amennyiben a közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség, úgy a Romcar ennél korábbi fizetési határidőt is kiköthet. Ennek elmaradása esetén az Utazási Szerződést az Utas által felmondottnak kell tekinteni, és bánatpénz kerül felszámításra a III/3. pont szerint.
 2. Ha az Utas az utazás során a Romcar programjában nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást vesz igénybe, köteles annak árát a helyszínen a megadott pénznemben befizetni. Ezen szolgáltatásokért (étkezés, közlekedés, programok, egyéb) a Romcar felelősséget nem vállal. Esetleges további, helyben fizetendő költségekről (üdülőhelyi díj, kaució, stb.) a Romcar előzetesen tájékoztatást ad az utazási szerződésen és a részvétel jegyen.

III. A szerződés megszűnése és jogi következményei (lemondási feltételek)

 1. A Romcar írásban tett nyilatkozattal felmondhatja az Utazási Szerződést a befizetett teljes összeg visszatérítése mellett, ha:

a) az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el a szerződésben meghatározott minimális létszámot és az utazásszervező a szerződés felmondásáról legkésőbb az alábbiak szerint értesíti az utazót:

aa) húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt a hat napnál hosszabb utak esetén,

ab) hét nappal az utazási csomag megkezdése előtt a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetén,

ac) negyvennyolc órával az utazási csomag megkezdése előtt, a két napnál rövidebb utak esetén, vagy

b) az utazásszervezőt elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az utazót a szerződés felmondásáról.2. A fenti esetekben az Utas az eredetivel legalább azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra is igényt tarthat, ha ennek biztosítására a Romcarnak lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a Romcar köteles a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni. Az Utas abban az esetben, ha a Romcar megfelelő helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését.

 1. Amennyiben az Utas saját érdekkörében felmerült okból mondja fel a szerződést, a R 8. § (1) bekezdése alapján bánatpénzt köteles megfizetni, amelynek mértéke a következő:

az utazás kezdőnapját megelőző:

- 60 - 35. nap között a részvételi díj 10%-a,

- 34 -25. nap között a részvételi díj 40%-a,

- 24 – 10. nap között a részvételi díj 70%-a,

- 10 napon belüli lemondás, vagy meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díj 100%-a.

Az Utas kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy a Romcar a bánatpénzt a befizetett előlegből, illetve részvételi díjból levonja, illetőleg abba beszámítsa.

 1. Ha az Utas azért mondja fel a szerződést, mert a Romcar az Utazási Szerződésben foglaltakat, a meghirdetett programokat kívánja lényegesen módosítani, úgyszintén ha Romcar a III/1. pontban írtakon kívüli, de nem az Utas érdekkörében felmerült okból mondja fel a szerződést, ideértve azt az esetet is, ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely - az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az "utazásra nem javasolt" utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, az Utast a III/2. pontban meghatározott jogosítványok illetik meg.
 2. Ha az Utast saját hibájából az utazás megkezdését követően jogszabály megsértése miatt kizárják az utazásból, vagy más okból önmagát zárja ki, vagy ha bármely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, a részvételi díj leszállítását, továbbá a részvételi díj arányos részének – beleértve a Romcar szervezési díját is - visszatérítését nem követelheti.
 3. A megrendelt szolgáltatások módosítása esetén módosításonként 1500 Ft/fő módosítási díjat kell megfizetni. A 60. napon belüli időpont, vagy szálláshely változtatás esetén a III/3. pontban foglaltak kerülnek alkalmazásra.

7. A betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás tekintetében a prospektusban szereplő ajánlat az irányadó. Ezt a biztosítást az Európai Utazási Biztosító Zrt. biztosítja. A biztosítás szerződési feltételei megtekinthetők a

www.eub.huinternetes oldalakon, illetve az értékesítő utazási irodákban.

Az utazás részvételi díja nem tartalmazza az útlemondási biztosítás költségét. Az útlemondási biztosítás alapján a biztosító vállalja, hogy ha az utazó a szerződéshez mellékelt útlemondási szabályzatban rögzített 6. pont alapján utazásképtelennek minősül (pl. betegség, baleset vagy közvetlen hozzátartozó elhalálozása esetén), akkor a törlés miatt felszámított bánatpénzt visszatéríti 20%-os önrész levonásával. A törlés után felszámított díjak levonása után a megmaradt összeget az utazásszervező téríti vissza. A biztosítás a foglalás időpontjában már meglévő, ismert vagy diagnosztizált betegség miatt útlemondásra nem vonatkozik. Útlemondási biztosítás csak az első részlet befizetéséig igényelhető, díja az utazás lemondása esetén nem téríthető vissza.

IV. Útlevél, vízum, engedményezés, biztosítás

 1. Az Utas köteles érvényes útleveléről, vízumról gondoskodni, a mindenkori útlevél, vám, vízum, stb. szabályokat betartani. Ezek elmulasztásából vagy megszegéséből eredő felelősség, költségek és károk az utast terhelik. Az útlevéllel, vízummal kapcsolatos jogszabályi rendelkezések betartásáért az Utas felel. A Romcar köteles az utazási szerződés megkötése során az Utast tájékoztatni a hatályos hazai és a célországra vonatkozó rendelkezésekről. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha a III.3. pontban írottak szerint az utazást nem kezdte volna meg.
 2. Az Utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházhatja olyan harmadik személyre, aki az utazási szerződésben foglalt feltételeknek megfelel. A jogok és kötelezettségek átruházását megelőzően keletkezett kötelezettségekért és az átruházásból eredő többletköltségek megfizetéséért az Utas és a harmadik személy egyetemlegesen állnak helyt. Az Utas haladéktalanul, de legkésőbb az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés szerinti utazási szolgáltatás megkezdését megelőző 5 (öt) napon belül köteles tájékoztatni a Romcart arról, ha az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházta.
 1. A részvételi díj nem tartalmazza a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást, valamint az útlemondási biztosítást, melyek a Romcar Utazási Irodában, illetve ügynökségeknél az aktuális biztosítási ajánlatok alapján megköthetők. A baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás (BBP) díja a részvételi díjon felül fizetendő. Baleset, betegség, illetve egyéb kár esetén az Utas vállalja az abból eredő költségek helyszíni kifizetését, erre a Romcar vagy képviselője nem kötelezhető. Az Utasok kárigényüket a biztosító felé kizárólag a káreset helyszínén felvett hivatalos jegyzőkönyv (kórház, rendőrség, szállásadó) benyújtásával érvényesíthetik. Utólagos jegyzőkönyv kiállítására nincs mód. Útlemondási biztosítás kizárólag az előleg befizetésével egyidejűleg köthető. A Romcar, mint szerződő az Európai Utazási Biztosító Zrt.-vel útlemondásra és útmegszakításra (a továbbiakban: „útlemondási biztosítás”) vonatkozó csoportos biztosítást kötött, melyhez az utas az utazás megrendelésével egyidejűleg csatlakozhat. Az útlemondási biztosításra vonatkozó szerződési feltételek és az ügyféltájékoztató megtekinthetők a https://romcar.hu/ internetes oldalon, illetve az értékesítő utazási irodákban.

 A biztosítás kötése nem kötelező, az az utas felelőssége. A biztosítás megkötésének elmulasztásából eredő kár megtérítésére a Romcar semmilyen körülmények között nem kötelezhető.

V. Hibás teljesítés, felelősség

 1. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas tartozik felelősséggel.
 2. A Romcar szolgáltatásai teljesítéséért akkor is felel, ha a teljesítéshez közreműködőket vesz igénybe, kivéve, ha a közreműködő felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza. A szerződésszegéssel okozott kárt köteles megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegés

a) az utazónak róható fel,

b) olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban és a szerződésszegést az utazásszervező észszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy

c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be.3. Ha a Romcar a szolgáltatást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani vagy az Utast más módon kártalanítani.

 1. A Romcar köteles segítséget nyújtani az Utasnak, ha nehézségei támadnak amiatt, hogy: - az utazási szerződés hibás teljesítése olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a Romcar kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy, - vis maior esete következett be. A segítségnyújtás során felmerült költségeket az Utas köteles megtéríteni.

VI. Autóbusz járatok

 1. A Romcar illetve szerződött partnere egyes úti céljaira autóbuszjáratokat biztosít utasai részére. Az autóbuszok forgatókönyv szerint előre megtervezett útvonalon haladnak, ill. tartanak megállókat. Fel- és leszállásra csak az előre megtervezett helyeken van lehetőség, a tervezett útvonalat, megállóhelyeket a Romcar az utazási szerződésben, annak megkötésekor írásban közli. A nagy távolságok és az előre nem látható, váratlan események, az autóbusz meghibásodása miatt a járatok megtervezett menetideje, esetleg útvonala megváltozhat. Az ebből eredő késésekért a Romcart felelősség nem terheli. A Romcar kötelessége – a lehetőségek figyelembevétele mellett – intézkedni a hiba, akadály elhárításáról. Célszerűségi megfontolásból az Iroda az útvonal megváltoztatásának jogát fenntartja. Turnusváltások napján a szálláshelyek elfoglalása, ill. elhagyása általában nem esik egybe az autóbuszok menetrendjével, emiatt a szálláshely elfoglalásánál több órás várakozás is előfordulhat.
 2. Egyes utazások, túrák (pl. sítúra) jellegéből adódóan, a rossz időjárási viszonyok vis majornak tekintendők, így a tervezett programok időpontjának változásáért, vagy adott program elmaradásáért a Romcar felelősséggel nem tartozik, az utas a díj Romcar költségeinek levonását követően fennmaradó részének visszatérítését kérheti.

VII. Légi szállítás

 1. Az Utas repülőgéppel történő szállítására a légi személyfuvarozásra vonatkozó szabályok az irányadóak. Az Utazási Iroda légi szállításban közreműködőjének felelősségére, illetve felelősségének korlátozására, a személyek és poggyászok fuvarozására vonatkozó szabályokat többek között a 2005. évi VII. törvény (Montreali Egyezmény), a 261/2004/EK rendelet, valamint a 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet tartalmazza.
 2. A nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó szabályok (IATA) alapján a fuvarozó légitársaság és a Romcar fenntartja a repülőgép indulási időpontjának, helyének, az útirány, az átszállási helyek, a légitársaság, a repülőgép típus megváltoztatásának jogát. A menetrendekben, vagy egyéb kiadványokban szereplő időpontok (pld. különjáratok indulási és érkezési időpontja) nem szavatoltak.
 3. Az indulást megelőzően a tudomására jutott változtatásokról, módosításokról a Romcar az Utast haladéktalanul értesíti.
 4. A légi járatok hosszú késéséért, a beszállás megtagadásáért, a járatok törléséért, a légi utazással kapcsolatban felmerült egyéb problémákért a Romcar felelősségét kizárja, illetve a VII./1. pontban meghatározott jogszabályok keretei között, a légitársaság felelősségének mértékéig korlátozza.
 5. A légi utazás során a csomagokban keletkezett kárt, vagy a csomag elveszésének tényét a repülőtér elveszett csomagok osztályán kell haladéktalanul bejelenteni, jegyzőkönyv felvételét, és a légitársaság intézkedését, segítségét kérni. Az elveszett, megsérült csomagért a Romcart felelősség nem terheli, a kártérítési igényt a légitársasághoz kell benyújtani

VIII. Szállodák, szálláshelyek

 1. A Romcar a szerződésben biztosított szállodák, szálláshelyek típusát, főbb jellemzőinek meghatározását a fogadó ország szabályainak megfelelő besorolását, komfort fokozatát a katalógusában, illetve az egyedi utazási szerződésben (megrendelés – visszaigazolás) írásban közli. A szálláshely kategória megjelölése minden esetben a helyi besorolási előírásoknak megfelelő, és nem feltétlenül egyezik meg a magyarországi osztályba sorolási szabályokkal. Részletesebb tájékoztatást a programfüzet és a www.romcar.hu-n található ajánlatok leírása tartalmaz.
 2. A szálláshelyeket (szobabelsők, egyéb részletek) és környezetüket a katalógusban, vagy a Romcar weblapján ismertető képanyagok tájékoztató, informatív jellegűek. A közzétett képek alapján mindenben megegyező, tökéletesen azonos szállodai szoba nem garantált és nem követelhető.
 3. A Romcar az általánostól eltérő szállodai elhelyezést (egyágyas, tengerre néző, különleges felszereltségű szoba stb.) csak akkor garantálja, ha azt az Utas előzetes megrendelése alapján –a felár megfizetése mellett- írásban visszaigazolta.
 4. A Romcar a szálloda, szálláshely azonos áron és kategórián belüli változtatásának, cseréjének jogát fenntartja.

IX. Kifogás, panasz

 1. Az Utas bármely szolgáltatással kapcsolatos kifogásait haladéktalanul köteles az utaskísérőnek, annak hiányában helyszíni szolgáltatónak bejelenteni, aki jegyzőkönyvet vesz fel, és ennek egyik példányát az Utasnak átadja. A késedelmes közlésből eredő kárért az Utas felelős. A jegyzőkönyvre rá kell vezetni, hogy a panasz, kifogás érdemi elbírálása a szolgáltató felelős vezetője részéről megtörtént-e, a kifogás jogosságát elismerték-e, vagy elutasították, tettek-e a helyszíni orvoslásra bármilyen intézkedést, az Utas az intézkedést elfogadta-e, vagy kifogását egészben, vagy részben fenntartja? Az idegenvezető a személyesen tett intézkedéseket, és azok eredményét is köteles a jegyzőkönyvben rögzíteni.
 2. Amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta, és nincs utaskísérő, az Utas azt az utazási irodát, vagy szolgáltatót köteles haladéktalanul tájékoztatni és intézkedését kérni, amelyet a Romcar az általa kiadott részvételi jegyen megjelölt.
 3. Amennyiben a helyszíni kifogás, az Utas számára elfogadhatóan nem kerülne elintézésre az Utas köteles a Romcar Utazási Irodát az Ügyeleti telefon: 0036-20-936-1674 használatával haladéktalanul értesíteni, intézkedést kérni. A segélytelefon használata nem pótolja a jegyzőkönyv kötelező felvételét.
 4. Az Utas a helyszínen nem orvosolt, illetve fenntartott kifogásait az utazás tényleges befejezését követő 10 napon belül köteles a közvetítő ügynökség, illetve a Romcar tudomására hozni, és bejelentéséhez csatolni a jegyzőkönyvet és a történtekkel kapcsolatos dokumentumokat. A bejelentést a Romcar köteles a beérkezés napjától számított 30 napon belül kivizsgálni, és írásban válaszolni.

X. Poggyász

 1. Az Utas köteles gondoskodni arról, hogy a poggyásza, és annak tartalma – különösen repülővel szervezett utazások esetén – mindenkor feleljen meg az azzal szemben támasztott követelményeknek. Amennyiben a poggyász a támasztott követelményeknek nem felel meg, ennek következményeit kizárólag az Utas viseli, az ebből eredő pótdíjak-, többletköltségek, stb. kizárólag az Utast terhelik, és ezeket az összegeket a helyszínen köteles az Utas megfizetni.
 2. Az Utas köteles gondoskodni poggyásza őrzéséről, kivéve, ha szállítás vagy megőrzés céljából a Romcar vagy közreműködője átvette és azt a csomagjeggyel igazolja. A közlekedési eszközökön, szálláshelyeken, programok helyszínein elhagyott tárgyakért a Romcar felelősséget nem vállal.

XI. Felelősségbiztosítás, kizárólagos illetékesség

1.  Az Utazási Iroda az utazók biztonságát szolgáló, jelenleg érvényben lévő 213/1996 (XII.23.) kormányrendelettel előírt vagyoni biztosítékra az Európai Utazási Biztosító Zrt.-vel áll szerződésben (1132. Bp., Váci út 36-38., tel.:06-1-452-35-80) kötött biztosítást. Kötvényszám/Szerződésszám: KT-KE-757-20201111 összege: 7,000,000 Ft, területi hatálya az Utazási Iroda által Magyarországról külföldre szervezett valamennyi utazás, célja az utazásszervező tevékenységből adódó esetleges károk megtérítése. A hazaszállítás és a kényszerű kint tartózkodás esetére még további 700,000 Ft-ra kötött biztosítást, mely a 2018. július 1-től hatályos törvényi rendelkezésnek megfelel, s szavatolja az utazók teljes biztonságát illetve teljes körű kártalanítását egy esetleges fizetésképtelenség esetén. Az Utazási Iroda további 500,000 Ft vagyoni biztosítékot igazol, területi hatálya az Utazási Iroda által Magyarországról belföldre szervezett valamennyi utazás, célja az utazásszervező tevékenységből adódó esetleges károk megtérítése. A hazaszállítás és a kényszerű kint tartózkodás esetére még további 100,000 Ft-ra kötött biztosítást.

2. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy.tv.) 17/A.§ értelmében az Utazási Iroda tájékoztatja az Utast arról, hogy a panaszügyintézés helye a vállalkozás székhelye, levelezési címe: H-7130 Tolna, Bajcsy- Zs. u. 120.

A Fgy.tv. szerint az Utas, mint fogyasztó a lakóhelye/tartózkodási helye/székhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha a panaszügyének rendezését az Utazási Irodánál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. Az Utazási Iroda székhelye szerint illetékes Békéltető testület levelezési címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

3. Az Utas kijelenti, hogy jelen szerződés feltételeit és a kapcsolódó dokumentációt elolvasta, megértette és azokat utastársai nevében is elfogadta.

4. Utas kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a Romcar Kft. által kezelt személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatások, információk megadását a Romcar Kft. az Adatkezelési tájékoztató honlapján (http:// www.romcar.hu/) történő közzététellel teljesíti.

4. A Romcar által szervezett utazásokkal kapcsolatban felmerült esetleges vitás kérdésekben a Felek megegyezésre törekednek, és kötelesek a vitás kérdéssel kapcsolatban egyeztetést lefolytatni és annak eredményét jegyzőkönyvben rögzíteni. Megegyezés hiányában minden az utazási szerződéssel kapcsolatos perben, a járásbíróságok hatáskörébe tartozó ügyekben alávetik magukat a Szekszárdi Járásbíróság kizárólagos illetékességének. Az általános szerződési feltételek a kibocsátás napjától visszavonásig érvényesek, az érvényességi időn belül kötött utazási szerződések részévé válnak.

Alulírott nyilatkozom, hogy a fent megjelölt utazási szolgáltatást

a) nem adóalanyként, nem adóalanyi minőségben (utasként)

b) adóalanyként, saját nevében és javára (utasként)

c) adóalanyként, saját nevében, más javára veszem igénybe

Hozzájárulok, hogy a Romcar jelen szerződésben megadott e-mail címemre rendszeresen küldjön hírleveleket, valamint egyéb marketing – promóciós célból elektronikus leveleket, s e célból a 2016/679

számú GDPR adatvédelmi rendeletben foglaltaknak megfelelően e-mail címemet a beleegyezésem visszavonásáig kezelje. A részletes adatvédelmi tájékoztató a https://romcar.hu  oldalon érhető el

 

Utas aláírásával igazolja, hogy az utazási csomagra vonatkozó tájékoztatást szerződési nyilatkozatának megtétele előtt a Romcar Utazási Irodától megkapta.

Nyilatkozom, hogy az útlemondásra és útmegszakításra vonatkozó biztosításhoz csatlakozom, melyet megelőzően a vonatkozó Biztosítási termékismertetőt, valamint az

EUB2017-07BST jelű biztosítási feltételeketés az ügyféltájékoztatót megismertem és az abban foglaltakat magamra és az utazási szerződésben feltüntetett utasokra vonatkozóan kötelezőnek fogadom el.

Külön felhívjuk figyelmét, hogy a biztosító a biztosítási feltételekben és az ügyféltájékoztatóban külön fejezetekben foglalta össze a Polgári törvénykönyvtől, illetve a korábbi általános szerződési feltételtől lényegesen eltérő rendelkezéseket.

Nyilatkozom, hogy ezen eltérő rendelkezéseket megismertem és azokat magamra és az utazási szerződésben feltüntetett utasokra vonatkozóan kötelezőnek fogadom el.

 

 

 

 

Kelt:........................, 2021....../.........               

 

 

 

………………………………………………………                            ……………………………………………………………………

Megrendelő aláírása                                                                         Utazási iroda képviselője

                                                                                                        Romcar Travel Utazási Iroda